Dne 21.3.2013 byla založena Sekce dětské sexuologie

Dne 21.3.2013 byla založena Sekce dětské sexuologie

Zakládající schůze Sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP

Dne 21.2.2013 byla založena Sekce dětské sexuologie.

Schůze se zúčastnilo 17 členů, kteří vyplnili členské přihlášky.

Sekce by se chtěla zabývat např. otázkami nestandardního sexuálního chování dětí a dospívajících, problematikou poruch pohlavní identity a menšinové sexuální orientace, sexuální osvětou a sexuální výchovou, poradenstvím pro rodiče nebo problematikou sexuálního zneužívání.

Sekce by chtěla v budoucnu spolupracovat s dětskými psychiatry a psychology, dětskými endokrinology, gynekology a urology a v neposlední řadě i s praktickými lékaři pro děti a dorost.

Jedním z prvních úkolů bude vypracovat podklady pro doporučené postupy při léčbě dětí a dospívajících se sexuálně agresivními poruchami chování a děti a dospívajících s GID ke schválení jednotlivými odbornými společnostmi. Tyto doporučené postupy by měly být základem pro budoucí jednání s MZ ČR a eventuální vytvoření metodického pokynu pro léčbu výše uvedených poruch.

Členství v sekci je podmíněno členstvím v Sexuologické společnosti ČLS JEP.

Byla též schválena možnost volby výboru sekce mailem.

Další zájemci o členství v sekci se mohou přihlásit u H. Fifkové (608 203 390, hankaf@chello.cz).

Za přípravný výbor:
H. Fifková
J. Spilková
P. Turčan