III. mezioborová konference - Sexuologie, Rehabilitace a Reprodukční medicína

III. mezioborová konference - Sexuologie, Rehabilitace a Reprodukční medicína

Vážené dámy a pánové,

vracíme se k našemu pozvání na III. mezioborovou konferenci "Sexuologie, Rehabilitace a Reprodukční medicína", která se koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Konference je pořádána za odborné garance Gynekologicko – porodnické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno, Sexuologické společnosti ČLS JEP, Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a Katedry fyzioterapie a rehabilitace LF MU.

Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných sdělení od předních odborníků zabývajících se danou problematikou. Součástí odborného programu bude i e-posterová sekce, do které může přispět každý účastník konference.

Naším cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí, tak i formou panelových a kuloárních diskuzí.

Odborný program konference bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Máte-li zájem se konference zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat, registrační formulář a další organizační detaily najdete na www.symma.cz/sexuologie

Spolu s programovým výborem věříme, že se tohoto setkání budete moci zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání a jsme

S přátelským pozdravem

SYMMA, spol. s r.o.
kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy
Aleš Martinek
project manager
Bohunická 133/50
619 00 Brno
E-mail: a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com
www.symma.cz 

Organizátor kongresů, konferencí, sympozií, workshopů s více než 29 letou tradicí.