Právní normy

1.4 Použití základních právních norem vztahujících se k oboru
Kromě právních norem platných v České republice se na obor sexuologie vztahuje Deklarace sexuálních práv (podle WAS z roku 1999). Sexuální práva jsou univerzálními lidskými právy, založenými na svobodě, důstojnosti a rovnosti všech lidských bytostí. Dostupná sexuologická zdravotní péče pro prevenci a terapii sexuálních poruch a problémů napomáhá naplnění uvedených práv.

Při výkonu ochranného léčení, byť bylo nařízeno soudem jako součást trestu, je nezbytné respektovat Kodex práv pacientů (práva na přiměřenou informaci a informovaný souhlas s navrhovanou léčbou). Při nařízené léčbě a nedobrovolném vstupu na uzavřené oddělení se postup řídí platnými právními předpisy občanského zákoníku a občanského soudního řádu.